ഹരി വടശ്ശേരി

Your Creatives

‘നിങ്ങൾ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കൻമാർ ആണോടാ..?’ ജീവനെടുക്കുന്ന സദാചാരം

‘‘നിങ്ങൾ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കൻമാർ ആണോടാ..?’’ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആജാനുബാഹുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ പരുഷമായ ഭാഷയിൽ അങ്ങിനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോമോൻ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഒന്നു പേടിച്ചു പോയിരുന്നു..!  ഒപ്പം…

Read More »
Back to top button
Welcome To Nerrekha News Portal Would you like to receive notifications on latest news updates? No Ok