ഷോപ്പുകൾ, ആശുപത്രികളിലെയും , മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ ഇനി ഡിജിറ്റൽ(QR കോഡ് വഴി)തിരുവനന്തപുരം :ഷോപ്പുകൾ, ആഫീസുകൾ, ആശുപത്രികൾ, മൽസ്യബന്ധന തൊഴിൽ മേഖല, എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥവും സന്ദര്ശിക്കേണ്ടവർ  QR കോഡ് ഉപയോഗിച്ചോ നേരിട്ടു വിവരങ്ങൾ ചേർത്തോ covid19jagratha.kerala.nic.in 

അഥവാ കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടൽ മുഖേന രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്കു വള്ളങ്ങൾ/ബോട്ടുകൾ വിവരങ്ങൾ സഹിതം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഷോപ്പുടമകൾ ആഫീസ് മേലധികാരികൾ എന്നിവർ QR കോഡ് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിന്റെ കോപ്പി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായോ കണ്ട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സംവിധാനം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. *ഫോണിലും നെറ്റിലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാൻ അതത് മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും അടുത്ത പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഇതു തുടക്കം.

ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതു സ്ഥലത്തെ സന്ദർശകരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ്. ഓഫീസുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കോവിഡ് 19 ജാഗ്രത പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഒരു പ്രത്യേക ക്യുആർ കോഡ് നേടാനും കഴിയും. ഓഫീസുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ദൃശ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയും. സന്ദർശകർക്ക് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നൽകാനും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരും ചെയ്യാം. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഫീസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

1. സർക്കാർ പോർട്ടൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക - https://covid19jagratha.kerala.nic.in/

2. സന്ദർശക രജിസ്റ്റർ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

3. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക അതിൽ  ക്ലിക്കുചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക ബട്ടണും ക്യാപ്‌ചയും നൽകി വീണ്ടും  ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

4. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കും. 

5. ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്;

·   തരം                                :<തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

·   ഷോപ്പ് / സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്     : < ഓഫീസ് നാമം നൽകുക>

·   വിലാസം                              

   : <ഓഫീസ് വിലാസം നൽകുക>

·   ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക                     : <”കൊല്ലം”>

·   ലോക്കൽ‌ബോഡി                           :<ലോക്കൽ‌ബോഡി നൽകുക  ഉപയോക്തൃനാമം                            :<ഉപയോക്തൃനാമം സൃഷ്ടിക്കുക>

    · പാസ്‌വേഡ്                            

 : <പാസ്‌വേഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുക>

·   സ്ഥിരീകരിക്കുക         

    6. ക്ലിക്ക് സംരക്ഷിക്കുക. ബട്ടൺ

7. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭിക്കും, അതിൽക്ലിക്കുചെയ്യുക ശരി.

മുകളിലുള്ള ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, covid19jagratha പോർട്ടലിലെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.


ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനും സന്ദർശകരെ പോർട്ടൽരജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ

1    ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. ലോഗിൻ  പോർട്ടൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നബട്ടൺ

2.   ഉപയോക്തൃ നാമം, പാസ്വേഡ് (നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച) ഉം ക്യാപ്ച പിന്നെ ലോഗിന് ബട്ടണ്.

3.   ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം, ഡബിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിനായി ക്യുആർ കോഡ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യുക Download ൺലോഡ് ക്യുആർ കോഡ് ബട്ടൺ.(അവരുടെമൊബൈൽ ഫോൺ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കാനിങ്, സന്ദർശകൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന QR കോഡ് ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ വഴി അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക ഓരോ സന്ദർശകൻ നടക്കണം വേണം. സന്ദർശകൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവ സ്വന്തമായി ചെയ്യുക, തുടർന്ന് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോർട്ടലിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള “സ്റ്റെപ്പ്-ബി” പിന്തുടരാം).

4.   നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്‌ക്രീനിൽഎന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന ബട്ടണുകൾ‌ കാണാൻ‌ കഴിയും “അടച്ചു (തുറക്കാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക)”, “പുതിയ എൻ‌ട്രി” , “പ്രതിദിന റിപ്പോർട്ട്”.

a) അടച്ചു (തുറക്കാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക): സന്ദർശക രജിസ്ട്രേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് പോർട്ടൽ തുറക്കുന്നതിന് എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസവും രാവിലെ നിങ്ങൾ അതിൽ 

Ετικέτες

Post a comment

[facebook][blogger]

MKRdezign

{facebook#https://www.facebook.com/nerrekha24x7/} {twitter#https://twitter.com/nerrekha} {pinterest#https://in.pinterest.com/nerrekha/} {instagram#https://www.instagram.com/nerrekha/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget